Bắc Giang sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Những người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao 

Xem với cỡ chữ
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Giang TRẦN CÔNG THẮNG, sau 3 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hoàn tất việc lựa chọn lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quy trình hiệp thương bảo đảm đúng thành phần, cơ cấu, dân chủ, công khai. Những người được giới thiệu ứng cử đều là những người được cử tri tín nhiệm cao, có trình độ chuyên môn, lý luận, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu.

Quy trình hiệp thương bảo đảm đúng thành phần, dân chủ, công khai

- Sau 3 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hoàn tất việc lựa chọn lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông có thể nêu đánh giá của mình?

- Trước hết, cần khẳng định rằng, việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử. Từ đó, đạt được thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND từng cấp cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng

Ngày 15.4, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, 100% đại biểu nhất trí và thống nhất lập danh sách 11 người do cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (chưa bao gồm đại biểu do Trung ương giới thiệu) và 128 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cơ cấu, thành phần đại biểu bảo đảm theo quy định. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 19.4 vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Ủy ban Bầu cử tỉnh.

- Ông đánh giá ra sao về chất lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026?

- Sau 3 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hoàn tất việc lựa chọn lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Quy trình hiệp thương bảo đảm đúng thành phần, cơ cấu, dân chủ, công khai. Những người được giới thiệu ứng cử đều là những người được cử tri tín nhiệm cao, có trình độ chuyên môn, lý luận, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu.

Tổ chức hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử tri

- Sau khi lập danh sách chính thức, các ứng cử viên sẽ thực hiện quyền vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm gì để bảo đảm hoạt động này diễn ra đúng luật, hiệu quả?

- Để bảo đảm hoạt động vận động bầu cử thông qua tiếp xúc cử tri diễn ra hiệu quả, MTTQ các cấp cần phối hợp chuẩn bị chu đáo về địa điểm, thành phần mời và giấy mời. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự; phối hợp bảo đảm tốt an ninh trật tự tại các địa điểm tiếp xúc. 

Bên cạnh đó, tiến hành thông báo kịp thời bằng văn bản ít nhất trước 7 ngày cho những người ứng cử về thành phần, thời gian, địa điểm để người ứng cử chủ động sắp xếp, liên hệ với địa phương tổ chức hội nghị về việc tham dự. Tóm tắt tiểu sử người ứng cử gửi đến các gia đình, phát thanh trên hệ thống loa công cộng. Người ứng cử có thể gửi chương trình hành động của mình cho các cử tri dự hội nghị tiếp xúc.

Trong quá trình chủ trì điều hành hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cũng sẽ chú trọng đến việc tạo không khí dân chủ, cởi mở; tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc. Bên cạnh đó, MTTQ cần có sự thống nhất chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử cùng cấp về số cuộc tiếp xúc cử tri, trên cơ sở đó thông báo cho người ứng cử để người ứng cử chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội ít nhất là 10 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc.

- Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nêu rõ, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội, HĐND các cấp. Vậy thời gian qua, Ủy ban MTTQ đã làm gì để giám sát vấn đề này một cách có hiệu quả?

- Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan. Phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban Bầu cử tỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng, phân bổ đại biểu cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Mỗi bước trong quy trình hiệp thương đều có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết để MTTQ các cấp vận dụng, thực hiện có hiệu quả.

Ngoài việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giám sát của MTTQ các cấp theo quy định, Ủy ban MTTQ tỉnh còn tăng cường giám sát trực tiếp của cán bộ mặt trận các cấp; thành lập 3 đoàn giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, phân công cán bộ phụ trách, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc từng địa bàn. Đồng thời trực tiếp tham dự, hướng dẫn việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh với số người ứng cử HĐND tỉnh. MTTQ các huyện, thành phố thành lập 10 đoàn giám sát; phân công cán bộ hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, thời gian. Đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp các tổ chức thành viên, tuyên tuyền, vận động, phát huy vai trò của cử tri và Nhân dân thực hiện giám sát về tiêu chuẩn các ứng cử viên, để lựa chọn những ứng cử viên thực sự tiêu biểu, có tài, có đức tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

- Xin cảm ơn ông!

Thảo Tâm thực hiện