Nhịp cầu

Cần có chế độ, chính sách đặc thù 

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14.3.2016 về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thời kỳ mới giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay, tổng số cán bộ, công chức cấp tỉnh Bắc Kạn là 861 người, trong đó cán bộ, công chức người dân tộc thiếu chiếm 63,53%; cán bộ, công chức nữ dân tộc thiểu số chiếm 52,46%. Tổng số viên chức cấp tỉnh là 3.082 người, trong đó viên chức người dân tộc thiểu số chiếm 82,38%, viên chức nữ dân tộc thiểu số chiếm 69,04%. Tổng số cán bộ, công chức cấp huyện là 535 người, trong đó cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số chiếm 85,98%; cán bộ, công chức nữ dân tộc thiểu số chiếm 48,91%. Tổng số viên chức cấp huyện là 6.004 người, trong đó viên chức người dân tộc thiểu số chiếm 87,55%; nữ viên chức dân tộc thiểu số chiếm 83,58%. Đối với cấp xã, tỷ lệ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số chiếm 90,24% trong tổng số 2.419 cán bộ, công chức.

Năm 2016 và 2017, tỉnh không tổ chức tuyển dụng công chức do rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Năm 2018, tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển (chỉ tiêu của năm 2017) trúng tuyển 20/33 chỉ tiêu, trong đó có 17 trường hợp trúng tuyển là người dân tộc thiểu số. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tuyển dụng 86 chỉ tiêu công chức của năm 2019 bị lùi thời gian. Từ năm 2016 - 2019, toàn tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng gần 1.000 viên chức, chủ yếu đối với ngành giáo dục và y tế. Từ năm 2017 - 2020, có khoảng 7.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực. Như vậy, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số toàn tỉnh vượt chỉ tiêu so với đề án của Trung ương.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn về nội dung này, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, có kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, năng lực thực thi công vụ của một bộ phận công chức, viên chức người dân tộc thiểu số còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và xử lý các tình huống, vấn đề phát sinh khi thực thi nhiệm vụ. Trong khi đó, tỉnh chưa có nguồn lực riêng mang tính đặc thù để phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số mà chỉ thực hiện lồng ghép trong công tác phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung…

Thực tế trên đặt ra yêu cầu Sở Nội vụ cần chủ động tham mưu cho tỉnh các chế độ, chính sách đặc thù theo Quyết định 402 của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hơn nữa chất lượng, đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đối với sự phát triển của địa phương.

 

VÂN NGUYỄN