Huy động nguồn lực địa phương

Nhìn từ Bến Cát, Bình Dương 

Xem với cỡ chữ
Tổng dư nợ đạt 279.865 triệu đồng, tăng 2,9 lần; dư nợ bình quân tăng lên 44,6 triệu đồng/hộ, trong đó, vốn ngân sách thị xã đạt 24.498 triệu đồng, tăng 24.342 triệu đồng; tỷ lệ nợ xấu thấp, chỉ chiếm 0,07%/ tổng dư nợ… là kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (Chỉ thị 40) của Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Kết quả này đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm còn 1,2% và hộ cận nghèo còn 0,42%.

Tăng cả về lượng và chất

Trước khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 40, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 95.962 triệu đồng, bình quân 13 triệu đồng/hộ. Trong đó, vốn ngân sách thị xã chỉ đạt 156 triệu đồng. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 40 đến tháng 6.2020, tổng dư nợ đạt 279.865 triệu đồng, tăng 183.903 triệu đồng (tăng 2,9 lần), với 6.279 khách hàng đang còn dư nợ, dư nợ bình quân tăng lên 44,6 triệu đồng/hộ. Trong đó, vốn ngân sách thị xã đạt 24.498 triệu đồng, tăng 24.342 triệu đồng. Vốn tín dụng chính sách đã được đưa đến 100% các khu phố, ấp trên địa bàn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn. Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách cũng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp, chỉ chiếm 0,07%/tổng dư nợ.

Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn cho vay, UBND thị xã còn dành phần kinh phí 310 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc NHCSXH trên địa bàn, góp phần tạo điều kiện giúp cho NHCSXH có trụ sở làm việc khang trang, ổn định, bảo đảm thực hiện tốt hoạt động của ngành cũng như nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ cho hơn 12.000 lượt hộ vay vốn, với tổng số tiền là 279.865 triệu đồng; góp phần giúp cho hàng trăm lượt hộ vượt ngưỡng nghèo, cận nghèo vươn lên làm giàu; hơn 500 học sinh, sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn; gần 5.800 lao động được duy trì, tạo việc làm mới; gần 3.500 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng mới, sửa chữa đạt chuẩn quốc gia; giải ngân cho 5 hộ vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc sửa chữa nhà để ở; cho vay 9 doanh nghiệp nhỏ và vừa; góp một phần giúp cho 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Có thể nói, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư phù hợp lòng dân, là một chủ trương quan trọng, làm thay đổi về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương.

Một buổi giải ngân vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội  

Tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị 40

Có thể thấy, sức sống và sự lan tỏa của Chỉ thị 40 trên khắp các thôn, xã ở Bến Cát, đã và đang thúc đẩy tinh thần vươn lên của hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế. Đối với cấp ủy, chính quyền Bến Cát, tín dụng chính sách đã trở thành công cụ giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả nguồn vốn quý báu này là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị đến nay, việc huy động nguồn lực để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách không chỉ là trách nhiệm của Chính phủ mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai Chỉ thị tại Bến Cát cho thấy, nguồn lực huy động vẫn còn nhiều hạn chế; một số chương trình có nhu cầu vay lớn như cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng.

Bên cạnh đó, việc phối hợp lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm thực hiện một cách đồng bộ nên hiệu quả sử dụng nguồn vốn chưa cao. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn nên hiệu quả một số chương trình chưa đáp ứng yêu cầu.

Để phát huy, giữ vững những kết quả đã được trong 5 năm triển khai thực hiện Chị thị 40, đại diện Thị ủy Bến Cát đề xuất, Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng cụ thể hóa tinh thần của Chỉ thị 40 cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm, điều kiện cụ thể từng vùng, địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách, quy định liên quan đến đối tượng, mức cho vay, thời gian vay, điều kiện kinh tế - xã hội từng vùng miền... để phân bổ nguồn lực phù hợp, bảo đảm tính hiệu quả của chương trình tín dụng chính sách. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về tín dụng chính sách, phát huy tốt hơn nữa công tác giám sát, quản lý vốn ủy thác; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. 

Bình Nhi