Hoạt động của HĐND tỉnh Bình Thuận

Nhiều đổi mới thiết thực 

Xem với cỡ chữ
15 năm qua, Đảng đoàn HĐND, HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Bình Thuận đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của HĐND tỉnh. Tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh được củng cố, kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách. Hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả, có nhiều đổi mới góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Coi trọng lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri

15 năm qua, việc ban hành nghị quyết để cụ thể hóa các chính sách của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân địa phương ngày càng được HĐND tỉnh Bình Thuận chú trọng đặc biệt.

Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XI
Ảnh: T Nguyễn

Theo đó, bên cạnh những vấn đề quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách, HĐND tỉnh đã lựa chọn và quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trên một số lĩnh vực trọng điểm và những vấn đề cử tri và Nhân dân địa phương quan tâm như: Phí và lệ phí, chương trình giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển giao thông nông thôn, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các ngành. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã thông qua 138 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; trong đó có 59 nghị quyết chuyên đề.

Quá trình xây dựng nghị quyết, HĐND tỉnh luôn coi trọng việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh lựa chọn một số nội dung nghị quyết chuẩn bị ban hành có tác động trực tiếp đến lợi ích hợp pháp của đông đảo Nhân dân trong tỉnh để tổ chức tham vấn ý kiến Nhân dân trước khi trình ra kỳ họp HĐND tỉnh. Vì vậy, chất lượng nghị quyết ngày càng nâng lên, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của cấp ủy Đảng.

Khi quyết định nội dung các kỳ họp tại hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND đã chủ động đề nghị và yêu cầu với các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và các ngành hữu quan trình trong kỳ họp phải được chuẩn bị kỹ, cơ bản bảo đảm thời gian theo luật định để các Ban HĐND có thời gian thẩm tra và gửi trước đến các đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận tại kỳ họp. Qua thảo luận, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau đều được xem xét, làm rõ từng nội dung cụ thể, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, tạo sự đồng thuận trước khi biểu quyết thông qua từng vấn đề. Vì vậy, chất lượng các quyết định của HĐND tỉnh được nâng lên qua các nhiệm kỳ, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Chọn mẫu ngẫu nhiên trong giám sát

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tập trung vào các nội dung bức xúc trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành ở địa phương. Phương pháp giám sát từng bước được đổi mới, kết hợp giám sát trực tiếp với xem xét báo cáo; khảo sát thực tế, có trường hợp kết hợp với thuê các tổ chức có chức năng tiến hành lấy mẫu, phân tích các thông số dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết luận giám sát bảo đảm tính chính xác, thuyết phục đối tượng được giám sát. Nhiều trường hợp giám sát trực tiếp theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo cách làm của cơ quan kiểm toán trên cơ sở báo cáo của các cơ quan đơn vị thuộc đối tượng giám sát nên tính khả thi, chất lượng và hiệu quả giám sát ngày càng được nâng lên.

Hoạt động phối hợp trong giám sát của HĐND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố được tăng cường nhằm nắm thông tin đa chiều hơn, tạo sự đồng thuận đối với các kiến nghị, đề xuất tại mỗi cuộc giám sát. Có trường hợp các kiến nghị của đoàn giám sát như giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 được chuyển cơ quan thanh tra làm rõ nên đã kịp thời chấn chỉnh các sai phạm.

Cùng với đó, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận đã quan tâm thực hiện tốt công tác TXCT, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, xem xét những vấn đề bức xúc của tổ chức, công dân không ngừng cải tiến theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường mối liên hệ gắn bó giữa đại biểu với cử tri. Trong 15 năm qua, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận hơn 8.034 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đã xử lý, chuyển đơn kịp thời và đôn đốc các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết. Hầu hết các cơ quan có thẩm quyền đã tích cực trong việc xem xét, giải quyết đơn thư do các cơ quan thuộc HĐND tỉnh chuyển đến theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN THÀNH LUYẾN Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Thuận