Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Ban bầu cử có một vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.