Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn:

Nhất quán chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo 

Xem với cỡ chữ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn chia sẻ: Bên cạnh việc nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Sóc Trăng luôn quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo...

- Xin ông cho biết, thời gian qua đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng đã có những chuyển biến như thế nào?

- Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 424.000 người, chiếm 35,4% dân số toàn tỉnh. Với đặc thù đó, tỉnh xác định công tác chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đạt được nhiều kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư, xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Đến nay, 21/41 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên. 10/11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh được đầu tư xây dựng trường dân tộc nội trú. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được chú trọng. Bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc được giữ gìn và phát huy...  

 

- Với đặc thù là một trong những tỉnh có số lượng đồng bào dân tộc Khmer nhiều nhất cả nước, với trên 326.000 người, trong đó hơn 99% là tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer, Sóc Trăng đã cụ thể hóa các chính sách nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số như thế nào?

- Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh luôn quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết lương giáo, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhiều mặt cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Các lễ hội của đồng bào dân tộc được tổ chức ngày càng quy mô, long trọng và đặc sắc; trong đó, lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo của đồng bào Khmer được nâng cấp thành lễ hội cấp khu vực, thu hút đông đảo đồng bào dân tộc ở các tỉnh, thành phố tham gia.

Tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước bằng các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tộc thiểu số tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

- Để tiếp tục phát huy những kết quả trên, Sóc Trăng sẽ có các chính sách dân tộc, tôn giáo đặc thù như thế nào, thưa ông?

- Trên cơ sở tiếp thu, quán triệt các chủ trương, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV của tỉnh đã đề ra, ngày 9.7.2021, Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, với mục tiêu “Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững”.

	Đua ghe ngo trong lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer đã trở thành lễ hội cấp khu vực
Đua ghe ngo trong lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer đã trở thành lễ hội cấp khu vực

Theo đó, thời gian tới, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt từ 70 triệu đồng trở lên và đến năm 2030 bằng bình quân chung của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách đặc thù của tỉnh đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, như: Tập trung các nguồn lực để vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh sẽ giải quyết trên 90% trường hợp thiếu đất ở, nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện cho 100% đồng bào thiểu số có bảo hiểm y tế.

Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp. Tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng Khmer vào dịp hè và người dạy tiếng Hoa tại các trường dân lập trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho con em người dân tộc thiểu số nói được, viết được tiếng dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức và phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, người có đạo...

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Vũ Châu thực hiện