Hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhận định khách quan, phản biện cao 

Xem với cỡ chữ
Không chỉ chú trọng khảo sát thực tế trước khi làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, phương thức khảo sát của các Ban HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 luôn được đổi mới, phù hợp với từng nội dung. Kết quả khảo sát được báo cáo tại cuộc họp giám sát với những hình ảnh minh họa được ghi nhận từ thực tế để đoàn giám sát và đơn vị chịu sự giám sát cùng phân tích, làm rõ. Qua đó, giúp cho đoàn giám sát có những đánh giá, nhận định khách quan, sát thực tiễn, có tính phản biện cao.

Chú trọng khảo sát thực tế

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương đã xây dựng được 12 đợt giám sát chuyên đề và triển khai giám sát có chất lượng. Qua đó, Ban đã có 116 đề xuất, kiến nghị các lĩnh vực liên quan đến các chuyên đề giám sát đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Đến nay, cơ bản hầu hết các đề xuất, kiến nghị của Ban đều được đơn vị chịu sự giám sát nghiêm túc tiếp thu, thực hiện. Kinh nghiệm cho thấy, công tác khảo sát thực tế trước khi làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát sẽ góp phần giúp đoàn giám sát nắm rõ đặc điểm, tình hình, có cơ sở thực tế để nghiên cứu, đặt vấn đề khi tham gia giám sát. Việc tăng cường tái giám sát cũng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Cùng với đó, để chuẩn bị tốt công tác thẩm tra, lãnh đạo Ban đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh ngay từ khâu đề nghị xây dựng nghị quyết đến trình dự thảo nghị quyết; tham gia các phiên họp UBND tỉnh tổ chức liên quan đến lĩnh vực thẩm tra, đóng góp ý kiến ngay từ đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm tra sau này. Tại cuộc họp thẩm tra, các thành viên Ban đã bàn bạc, thảo luận nội dung, xem xét từng cơ sở pháp lý và tình hình thực tế của địa phương. Ban còn mời các lãnh đạo UBND, các sở, ban ngành liên quan đến nội dung thẩm tra để giải trình, phân tích làm rõ các vấn đề; đồng thời, xem xét khả năng thực hiện lâu dài và những vấn đề có thể phát sinh trên thực tế, bảo đảm nội dung thẩm tra của Ban đạt chất lượng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương giám sát việc bình ổn giá hàng hóa thực phẩm phục vụ Tết
Ảnh: Tiểu My

Nhiều đổi mới trong phương thức khảo sát

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương đã tổ chức 12 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề đối với 75 cơ quan, đơn vị. Chuyên đề giám sát được Ban nghiên cứu, lựa chọn vừa có tính bao quát trên các lĩnh vực, vừa có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng.

Từ các chuyên đề giám sát đã được chọn, Ban xây dựng đề cương cụ thể, xác định những nội dung cần quan tâm làm rõ; tập hợp, nghiên cứu các văn bản quy định của Trung ương và các chương trình, kế hoạch của tỉnh đã ban hành thuộc lĩnh vực giám sát. Để bảo đảm tính khách quan, trước khi tổ chức họp giám sát, Ban chủ động đi thực tế để nắm tình hình, ghi nhận ý kiến ở cơ sở, nhất là những mặt còn khó khăn, hạn chế liên quan đến nội dung giám sát. Phương thức tiến hành khảo sát luôn đổi mới, phù hợp với từng nội dung như: Phối hợp đơn vị chịu sự giám sát đi thực tế tại thực địa và làm việc với UBND cấp huyện, xã để nắm tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo phân cấp; khảo sát thực tế tại các dự án công trình liên quan đến chuyên đề giám sát. Kết quả khảo sát được báo cáo tại cuộc họp giám sát với những hình ảnh minh họa được ghi nhận từ thực tế để đoàn giám sát và đơn vị chịu sự giám sát cùng phân tích, làm rõ. Qua đó, giúp cho đoàn giám sát có những đánh giá, nhận định khách quan, sát thực tiễn, có tính phản biện cao.

Qua các đợt giám sát, Ban đã kiến nghị UBND tỉnh, đơn vị chịu sự giám sát và các ngành chức năng có liên quan 79 nhóm nội dung cần quan tâm để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn. Các nội dung kiến nghị qua các đợt giám sát, khảo sát chuyên đề của Ban đều được UBND tỉnh và các đơn vị chịu sự giám sát tiếp thu, thực hiện.

Chất vấn nhiều nhóm vấn đề quan trọng

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, với mô hình tổ chức có ưu điểm Trưởng ban, Phó Trưởng ban đều hoạt động chuyên trách, có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Dương đã hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra. Trong hoạt động thẩm tra, Ban đã tích cực, chủ động phối hợp ngay từ đầu với cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu UBND tỉnh để nắm thông tin, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, kết quả giám sát hàng năm… để tham gia góp ý nhằm chuẩn bị đầy đủ các nội dung dự thảo nghị quyết. Các ý kiến đóng góp của Ban đã được UBND tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa vào tài liệu trình kỳ họp; nhiều đề xuất, kiến nghị của Ban được HĐND tỉnh đồng tình đưa vào nghị quyết.

Công tác giám sát thông qua hình thức chất vấn và trả lời chất vấn được các ủy viên Ban hết sức quan tâm. Tại các kỳ họp, Ban đã chất vấn nhiều nhóm vấn đề quan trọng, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Dương đã đề xuất 24 nhóm vấn đề chất vấn liên quan tới lĩnh vực Ban phụ trách, với 33 câu hỏi chất vấn 7 giám đốc các sở, ngành. Các nội dung chất vấn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời. Ngoài ra, Ban đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 1 phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020.

NGUYỄN NHẬT