Nguyên tắc về giải pháp, giám sát, thực hiện quy hoạch phải được đặt ra.