NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 ngày 11/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Biên bản bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa ngày 14/10/2020;
Xét Tờ trình số 140/TTr-ĐĐBQH ngày 14/10/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa và Tờ trình số 674/TTr-BCTĐB ngày 15/10/2020 của Ban Công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Khắc Định theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
        CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân