NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Thanh Hóa 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 ngày 11/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Công văn số 309-CV/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa;

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr- ĐĐBQH ngày 24/8/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Trưởng ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và bà Cầm Thị Mẫn theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Thanh Mẫn