NGHỊ QUYẾT Về việc điều động nhân sự làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

  Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký;

Căn cứ Công văn số 1459-CV/VPTW ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến đồng ý của Ban Bí thư;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều động ông Phạm Thái Hà, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp tục làm nhiệm vụ Trợ lý ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Thái Hà được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Lương và các khoản phụ cấp khác của ông Phạm Thái Hà được thực hiện theo giấy thôi trả lương của đơn vị cũ và quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu và ông Phạm Thái Hà theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 Trần Thanh Mẫn