NGHỊ QUYẾT Về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Thắng 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
Căn cứ các Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014;
Căn cứ Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015;
Căn cứ Công văn số 13445-CV/VPTW ngày 07/10/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025;
Xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Văn Thắng và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 680/TTr-BCTĐB ngày 21/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Văn Thắng chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Điện Biên và ông Nguyễn Văn Thắng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI       
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Thị Kim Ngân