NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 304/TTr-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 744/TTr-BCTĐB ngày 11 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Trí Dũng, kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2020. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh và ông Trần Trí Dũng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân