NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 630/TTr-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2021 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 441/TTr-BCTĐB ngày 02 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2021. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ông Đỗ Trọng Hưng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Vương Đình Huệ