NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

Xem với cỡ chữ

 

QUỐC HỘI

          Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

          Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

          Căn cứ Nghị quyết số 75/2019/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội bổ sung một điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

          Căn cứ Tờ trình số 358/TTr-TANDTC ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-UBTP15 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

          Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 28 tháng 7 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng.

2. Ông Ngô Tiến Hùng.

3. Ông Nguyễn Biên Thùy.

4. Bà Đào Thị Minh Thủy.

Điều 2

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông, bà có tên tại Điều 1 của Nghị quyết này làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

___________________________________________________________________________

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

                           Vương Đình Huệ