NGHỊ QUYẾT Bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Xem với cỡ chữ

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 17/TTr-CTN ngày 26 tháng 7 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao  ngày 26 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

_________

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2021.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


Vương Đình Huệ