Nghệ An tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 

Xem với cỡ chữ
Xác định công tác tuyên truyền có vai trò, ý nghĩa quan trọng, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngay từ tháng 1.2020 Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền Đại hội; xác định nội dung và hình thức, biện pháp tuyên truyền; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền Đại hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Nội dung hướng tới nhiều đối tượng, thành phần

Ngày 12.3.2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan truyền thông tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18.02.2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 223-KH/TU, ngày 24.12.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiểu ban Tuyên truyền nghe trình bày phương án thiết kế trang trí trong và ngoài hội trường nơi sẽ diễn ra đại hội

Theo kế hoạch, từ khi tiến hành Đại hội đảng bộ cấp cơ sở đến khi kết thúc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghệ An mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền hướng tới nhiều đối tượng, thành phần với nhiều nội dung đa dạng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Quy chế bầu cử trong Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội; kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các nghị quyết của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tiếp thu ý kiến rộng rãi của các ngành, các cấp tham gia góp ý vào báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo mọi tầng lớp cán bộ và nhân dân toàn tỉnh.  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện tổ chức nhiều cuộc làm việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị. Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia tổ chức tọa đàm lấy ý kiến một số chuyên gia, nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia, Hội đồng lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vào ngày 29.5.2020 tại Hà Nội; tổ chức làm việc, lấy ý kiến góp ý của Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh vào ngày 05.6.2020; hội nghị lấy ý kiến một số chuyên gia trong Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng; hội nghị xin ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người Nghệ An, nguyên Thường trực Tỉnh ủy đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngoài ra, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng tổ chức lấy ý kiến đóng góp, phản biện vào dự thảo báo cáo chính trị với sự tham gia của các Hội đồng tư vấn, trong đó có nhiều nhân sĩ, trí thức, nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành của tỉnh. Sau mỗi hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có một báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XIX của tỉnh.

Bên cạnh việc chú trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp làm phong phú nội dung báo cáo chính trị, trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp luôn coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

Công tác thông tin, tuyên truyền được phân công rõ cho từng đơn vị. Cụ thể như: các cơ quan báo, đài đảm nhiệm công tác thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng truyền thanh cơ sở, trong đó chú trọng chủ đề về các điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt". Các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hướng dẫn việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trung tâm, chỉnh trang đô thị... Các đầu mối công việc đều phân công rõ người đứng đầu phụ trách, chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm tiến độ chung.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ xung và nhà bái đường tại khu di tích Kim Liên, ngày 23.5

Hình thức tuyên truyền đa dạng, dễ hiểu

Ngày 29.9, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký ban hành Công văn số 2889-CV/BTGTU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 16 - 18.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đẩy mạnh các hình thức tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan: treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tại địa phương, đơn vị mình. Chú trọng tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 48, quốc lộ 46, quốc lộ 7; tuyến đường từ thành phố Vinh đến quê Bác; từ sân bay Vinh, dọc đường Lênin đến đường Trường Thi; trên các trục đường chính của thành phố Vinh, trước cổng trụ sở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đặc biệt là khu vực xung quanh Nhà văn hóa Lao động tỉnh. Việc bố trí các khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX phải đúng nội dung hướng dẫn, bảo đảm thẩm mỹ, nghiêm túc, không được gắn với quảng cáo; thường xuyên kiểm tra để khắc phục kịp thời nếu bị hư hỏng do điều kiện thời tiết hoặc sự cố kỹ thuật. Lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như các cơ quan báo, đài của tỉnh, của trung ương; trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã; trên internet, mạng xã hội; thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; biên soạn, phát hành các ấn phẩm, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại… để giới thiệu về các dự thảo văn kiện, kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025), các cơ sở Đoàn trên địa bàn Nghệ An đã chủ động lựa chọn xây dựng các công trình thanh niên theo phương châm “Hiệu quả, cụ thể, phù hợp”. Mỗi công trình là sự chung tay và nhiệt huyết của tuổi trẻ Nghệ An, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, với mong ước và quyết tâm đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương giàu mạnh. Bằng sự nhiệt huyết, các đoàn viên thanh niên đã sáng tạo nhiều công trình ý nghĩa, thiết thực. Đó là sân chơi cho trẻ em từ những vật dụng tái chế, là con đường khang trang, sạch đẹp được đoàn viên chung sức trên quê hương nông thôn mới, là chương trình tặng quà cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Ở đâu, hoạt động nào, các bạn cũng thể hiện rõ vai trò, tâm huyết của tuổi trẻ trên quê hương Bác Hồ.

Hướng tới một kỳ đại hội chất lượng, hiệu quả, cử tri và nhân dân Nghệ An đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bà Nguyễn Thị Thủy, phường Trường Thi, TP Vinh cho biết: Những năm qua, đời sống của người dân trên địa bàn TP Vinh nói riêng và Nghệ An nói chung đã có những bước cải thiện đáng kể; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội được lãnh đạo các cấp quan tâm nên bà con nhân dân rất phấn khởi. Tôi mong muốn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ quy tụ những người thực sự nổi bật, có đức, có tài; phải làm thế nào để kế thừa những kết quả, thành công của khóa trước và phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ cùng phát triển, làm cho đời sống của nhân dân càng tốt hơn. 

Với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về đại hội đảng bộ các cấp, bên cạnh sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc chuẩn bị cho đại hội, Tỉnh ủy Nghệ An sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị tổ chức đại hội ở các đảng bộ cơ sở trực thuộc; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp; không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội cùng hướng tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Anh Hiến