Ngành tài nguyên và môi trường ban hành chương trình chuyển đổi số 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 417/QĐ-BTNMT ngày 10.3.2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường ghi nhận mục tiêu phát triển Chính phủ số đến năm 2025 với các nội dung đơn cử như sau: Hoàn thiện cơ bản hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt kịp thay đổi của công nghệ; 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4, được xác thực 1 lần; 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; Duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Bộ được thực hiện trên môi trường mạng, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường được cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data); 80% thiết bị điều tra, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ số; Từ 50% công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn của ngành hoàn toàn dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ AI;...

Đ.Nga