Ngành hải quan công khai danh mục thủ tục hành chính mới 

Xem với cỡ chữ
Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện công khai đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 671/QĐ-BTC của Bộ Tài chính tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý.

Theo đó, Quyết định 671/QĐ-BTC ngày 24.4.2020 của Bộ Tài chính đã công bố 34 thủ tục hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật gồm 14 thủ tục hành chính mới ban hành; 12 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính được bãi bỏ. Các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài chính được quy định tại 6 văn bản quy phạm pháp luật.


Các thủ tục hành chính mới được Tổng cục Hải quan yêu cầu niêm yết công khai. (Nguồn: ITN)

Cụ thể, Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20.4.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21.1.2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 1.3.2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13.9.2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20.4.2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư 93/2018/TT-BTC ngày 5.10.2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11.2.2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; Thông tư 50/2018/TT-BTC ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20.4.2018 của Chính phủ. Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 5.9.2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/218/TT-BTC ngày 20.4.2018 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại Quyết định 671/QĐ-BTC cũng công bố danh mục 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm thủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan; thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông; thủ tục hải quan đối với ô tô khi nhập cảnh; thủ tục hải quan đối với ô tô khi xuất cảnh; thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt; thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt; thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện công khai đầu đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 671/QĐ-BTC tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý. Chỉ đạo các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của ngành và Quyết định 671/QĐ-BTC. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Vân Phi