Nâng cao chất lượng, phát triển đảng viên - nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng 

Xem với cỡ chữ

Đỗ Chí Nghĩa Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, trong đó có việc nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền, phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. 

Kết quả cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong toàn Đảng bộ đã kết nạp được 26 quần chúng ưu tú vào đảng. Đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đơn vị. Qua đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất bản báo hàng ngày với nội dung, chất lượng ngày một đổi mới và nâng cao, nhiều chuyên đề, chuyên mục đa dạng, nhạy bén tạo được sức lan tỏa, có bản sắc và sức chiến đấu, được bạn đọc và các cơ quan, bộ, ban, ngành và đại biểu Quốc hội đánh giá cao. Công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với cán bộ, đảng viên Báo Đại biểu Nhân dân bên lề đại hội.
Ảnh: Quang Khánh

Từ thực tiễn kinh nghiệm của Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân, để công tác phát triển đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể đối với công tác phát triển đảng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

Thứ hai, chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, hàng năm, cấp ủy phải xác định rõ kế hoạch phát triển đảng, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách, phát triển. Quan tâm công tác phân công nhiệm vụ đối với các tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng.

Thứ ba, tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng và sàng lọc đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

T. Thành lược ghi