Một số hình ảnh về Hội thảo "Tham vấn ĐBQH về một số định hướng lớn cần sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai"