Một số hình ảnh về hội nghi tập huẫn kỹ năng của đại biểu dân cử