Một số hình ảnh về hội nghị HĐND các tỉnh miền Nam