Một số hình ảnh về chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (từ ngày 25 - 30.3.2018 )