Một số hình ảnh tại Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 25.1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành phiên trù bị, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của Đại hội. Có 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội.