Một số hình ảnh khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIII