Một số hình ảnh Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 23-24.6, Báo Đại biểu Nhân dân đã tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025