Mong muốn xây dựng bản đồ trái cây bằng hình thức số hóa