Tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường

- Thứ Sáu, 25/11/2022, 19:27 - Chia sẻ

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường, coi đây là nhiệm vụ chính trị, một trong những yếu tố quyết định cho các chính sách bảo đảm sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Các bạn trẻ đại diện các cơ quan tích cực thu gom rác thải bờ biển
Các bạn trẻ đại diện các cơ quan tích cực thu gom rác thải bờ biển

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận Trần Nguyên Lộc cho biết, theo Quyết định số 343/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn. Việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác BVMT; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường, đặc biệt là các quy định mới. Cùng với đó, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật BVMT, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đến nay, cơ bản đảm bảo tiến độ, hiệu quả việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từng bước được nâng lên. Các hoạt động, mô hình thu gom, xử lý rác thải ở cộng đồng được triển khai tích cực, có sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng của nhân dân. Hạ tầng về bảo vệ môi trường được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng đường giao thông đô thị, nông thôn, hệ thống thoát nước khu dân cư. Môi trường du lịch được cải thiện, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi các dự án đầu tư phát triển du lịch, công tác bảo vệ môi trường tại các khu du lịch được chú trọng, nhất là khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, các dự án đầu tư mới có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải, công tác trồng, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển được quan tâm nhằm ngăn chặn.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có được hiệu quả bền vững, lâu dài rất cần sự triển khai đồng bộ, thống nhất, thường xuyên và lâu dài các giải pháp hữu hiệu nhất. Quan đó, tỉnh Bình Thuận xác định cần phải thực hiện nghiêm túc quy định Luật Bảo vệ môi trường, đặc biệt là các quy định mới trong quản lý nhà nước về môi trường. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác các hiện tượng khí tượng thủy văn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo yêu cầu phát triển, sản xuất và tiêu dùng bền vững, xanh, sạch hơn và thân thiện với môi trường. Khuyến khích và hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong sản xuất, kinh doanh nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải ô nhiễm môi trường; xử lý rác thải, nước thải, khí thải gây ô nhiễm.

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học về an ninh môi trường và đảm bảo an ninh môi trường, xác định rõ các nguy cơ đe dọa đến an ninh môi trường và các giải pháp thích ứng; đẩy mạnh công tác quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội, nhất là cho người dân và doanh nghiệp về môi trường và an ninh môi trường, các quy định về bảo vệ môi trường trong các trường học, lớp bồi dưỡng kiến thức tập trung, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội, nhằm sớm hình thành và thường xuyên củng cố ý thức bảo vệ môi trường cho mọi công dân và doanh nghiệp…

Ngọc Châm 
#