Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải tính đến yếu tố phòng, chống thiên tai

- Thứ Năm, 01/12/2022, 06:01 - Chia sẻ

Để bảo đảm hiệu quả việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội, cần xác định cụ thể danh mục các dự án phòng, chống thiên tai để lồng ghép vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của các cấp, các ngành. Mặt khác, cần có chế tài để xử lý đối với các quy hoạch, kế hoạch chưa bảo đảm yêu cầu trong việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai.

Quy định rõ 8 nội dung cần lồng ghép

Luật Phòng, chống thiên tai và Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã quy định cụ thể việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để bảo đảm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai.

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải tính đến yếu tố phòng, chống thiên tai
Một tuyến đường giao thông bị phá hủy do lũ quét. Nguồn: ITN

Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15.3.2022 cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển của ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Trong đó, chỉ rõ 8 nội dung cụ thể cần lồng ghép, gồm: bảo đảm không gian thoát lũ; bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai; xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp làm nơi sơ tán phòng chống thiên tai cho người dân; phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển, lũ quét, sạt lở đất, sóng thần; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước; quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành, khai thác, xây dựng công trình phòng chống thiên tai; hợp tác quốc tế và xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Tại Khánh Hòa, tháng 5.2022, UBND tỉnh có công văn hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; các kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Là một địa phương ven biển, chịu nhiều tác động bởi thiên tai, Đà Nẵng đã từng bước lồng ghép công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng và các khu dân cư, đặc biệt trong các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai. Ngày 26.5.2022, Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố, trong đó nhấn mạnh đến nội dung phòng, chống thiên tai được lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Kon Tum, ngày 7.4.2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 974/UBND-NNTN về việc triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Trong Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát, nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành; đồng thời theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ, để đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai.

Cần có chế tài cho việc lồng ghép

Để bảo đảm hiệu quả việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội, theo Tổng cục Phòng, chống thiên tai, trước hết cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành để chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

Cứu hộ bà con vùng ngập lũ. Nguồn: ITN
Cứu hộ bà con vùng ngập lũ. Nguồn: ITN

Bên cạnh đó, cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành đối với việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong giai đoạn lập và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, trong đó quy định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện việc lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch.

Đặc biệt, tăng cường kinh phí cho các hoạt động lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch. Xác định cụ thể danh mục các dự án phòng chống thiên tai để lồng ghép vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của các cấp, các ngành. Xác định các hạng mục phòng, chống thiên tai trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, sắp xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện đồng bộ với các hạng mục công trình khác. Mặt khác, cần có chế tài để xử lý đối với các quy hoạch, kế hoạch chưa bảo đảm yêu cầu trong việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai. Không có chế tài, việc lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch sẽ còn gặp khó.

Đại biểu Quốc hội Chau Chắc (An Giang) cho rằng, lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương là yêu cầu cấp thiết trước bối cảnh thiên tai diễn biến ngày một phức tạp. Theo đó, địa phương khi lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến phòng thủ dân sự phải bảo đảm yêu cầu hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ rủi ro thảm họa sự cố và bảo đảm tính ổn định của công trình trước thiên tai, sự cố.

Thảo Anh
#