Mở rộng đối tượng cho vay 

Xem với cỡ chữ
Điểm a, Khoản 1, Điều 20, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: Đối tượng cho vay, tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Thực tế thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy, đối tượng hỗ trợ của Quỹ đã bị thu hẹp so với giai đoạn trước khi có Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi, hiện số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo chỉ chiếm khoảng 0,3% và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến, chế tạo (có thể tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành) chiếm không quá 15% tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thời gian qua còn gặp nhiều vướng mắc, khó có thể đưa ra được các tiêu chí cụ thể, phù hợp với đặc thù và nhu cầu hỗ trợ của từng lĩnh vực hoặc từng địa phương. Vì vậy, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ còn rất hạn chế.

Chính vì thế, dù Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với loại hình doanh nghiệp này về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn). Tuy nhiên, do đối tượng hỗ trợ của Quỹ hẹp, nên số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ hỗ trợ thời gian vừa qua là không nhiều. Thực tế qua 2 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, số lượng doanh nghiệp đã tiếp cận và được Quỹ hỗ trợ ít hơn nhiều hơn so với giai đoạn trước. Do đối tượng hỗ trợ bị thu hẹp nên mặc dù vốn điều lệ của Quỹ là 2.000 tỷ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân được khoảng 110 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm 98% số doanh nghiệp đang hoạt động, đa phần chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 và số đông vẫn khó tiếp cận tín dụng. Mở rộng đối tượng hỗ trợ của Quỹ là toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giúp gia tăng số lượng doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, đồng thời vẫn bảo đảm nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Tính đến 31.12.2020, tuy số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ cho vay còn hạn chế nhưng các doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ đều hoạt động ổn định, trả nợ gốc, lãi đầy đủ, mở rộng sản xuất kinh doanh, trong đó có 04/15 doanh nghiệp nhỏ và vừa có tổng nguồn vốn đạt trên 100 tỷ đồng (doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp có tổng nguồn không quá 100 tỷ đồng hoặc có tổng doanh thu không quá 300 tỷ đồng) và 2 doanh nghiệp nhỏ và vừa trả nợ trước hạn.

Từ thực tế này, nhiều bộ, ngành, địa phương cũng như các hiệp hội ngành nghề, ngân hàng thương mại đã đề nghị mở rộng đối tượng hỗ trợ của Quỹ là tất cả doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp này có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ.

Nguyễn Minh