Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV và một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Sáng 6.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV và Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội Khóa XIV.

Với tỷ lệ 93,33% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội trường

Ảnh: Quang Khánh 

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24.11.2015 của Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 854 ngày 3.4.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Khóa XIV ngày 6.4.2021, quyết nghị:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV đối với các ông có tên sau đây: ông Phan Thanh Bình, ông Phan Xuân Dũng, ông Nguyễn Văn Giàu, ông Nguyễn Hạnh Phúc, ông Trần Văn Túy.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Với tỷ lệ 93,33% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội Khóa XIV.

Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV

Ảnh: Quang Khánh 

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội Khóa XIV nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24.11.2015 của Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 854 ngày 3.4.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Khóa XIV ngày 6.4.2021, quyết nghị:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ của Quốc hội Khóa XIV đối với ông Phan Thanh Bình; Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIV đối với ông Phan Xuân Dũng; Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Khóa XIV đối với ông Nguyễn Văn Giàu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Hoàng Ngọc