Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Nước 

Xem với cỡ chữ
Sáng 6.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với tỷ lệ 93,96% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Với tỷ lệ 93,96% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Ảnh: Quang Khánh 

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24.11.2015 của Quốc hội, căn cứ đề nghị của Chủ tịch Nước tại Tờ trình số 05 ngày 5.4.2021, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Nước ngày 6.4.2021, quyết nghị:

Điều 1: miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Hoàng Ngọc