Bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Mùa Xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, quân và dân ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đập tan chính quyền, quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, kết thúc thắng lợi sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước kéo dài hơn hai thập niên (1954 - 1975). Chiến công vĩ đại ấy đã để lại cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học rất quý báu, trong đó có bài học về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc suốt chiều dài cuộc kháng chiến.

Kiến tạo việc làm bền vững trong tình hình mới

Tạo đủ việc làm cho đội ngũ lao động là trụ cột thứ nhất của an sinh xã hội. Người lao động khi đã có việc làm, có thu nhập, bảo đảm được cuộc sống của mình thì chính là Nhà nước và xã hội đã thực thi đúng đắn chức năng đầu tiên của an sinh xã hội, đó là “ngăn ngừa, phòng vệ rủi ro từ trước, từ xa”.