Luật Đất đai (sửa đổi) cần quy định rõ các cơ chế độc lập trong tham mưu, thẩm định thu hồi đất và định giá đất 

Xem với cỡ chữ

Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XI của Đảng đã có những định hướng rất đúng đắn trong chính sách về giá đất và định giá đất; trong đó có 4 quan điểm cơ bản: một là, giá đất do Nhà nước quy định phù hợp với cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước; hai là, cơ quan tham mưu định giá đất và cơ quan thẩm định giá đất là hai cơ quan độc lập; ba là, có cơ chế giám sát các cơ quan chức năng và tổ chức định giá đất độc lập trong việc định giá đất; bốn là, khuyến khích phát triển các tổ chức định giá đất độc lập. Khi đi tiếp xúc cử tri, chúng tôi thấy cử tri rất đồng tình với các quan điểm này. Song, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này chưa thể chế hóa đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 6. Dự thảo Luật hầu như chưa có quy định rõ ràng tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hẹp và xóa bỏ tình trạng hai giá đất, khắc phục tình trạng không công bằng giữa người có đất bị thu hồi và những người có đất thương mại; chưa có quy định thật cụ thể thể hiện quan điểm giá đất được định giá phù hợp với cơ chế thị trường là như thế nào?

Tôi đồng ý việc dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) giao cho Nhà nước, cụ thể là UBND cấp tỉnh có quyền quyết định giá đất. Nhưng trong toàn bộ dự thảo Luật lại không thấy bóng dáng của quy trình định giá đất, không có quy định về cơ quan tham mưu, đặc biệt là cơ quan thẩm định giá đất độc lập. Việc giao cho UBND cấp tỉnh vừa có thẩm quyền thu hồi đất, vừa có thẩm quyền định giá đất, tức là vừa đá bóng, vừa thổi còi mà không quy định các cơ chế độc lập trong tham mưu, thẩm định thu hồi đất và định giá đất thì rất khó đạt được sự minh bạch, rõ ràng, công khai, công bằng trong quản lý đất đai.

Để giải quyết những tồn tại trong quản lý đất đai vừa qua và thực hiện đầy đủ các quan điểm của Đảng ta về chính sách đất đai, tôi đề nghị, bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 3 nội dung. Thứ nhất, bổ sung vào Mục 1, Chương VI quy định về cơ chế tham mưu thu hồi đất, trong đó có quy định về cơ quan tham mưu thu hồi đất. Thứ hai, bổ sung vào Mục 2, Chương VIII về giá đất quy định về cơ quan thẩm định đất độc lập trong từng trường hợp thu hồi đất cụ thể do UBND cấp tỉnh thành lập, trong đó có đại diện các cơ quan chức năng của UBND, HĐND và một số chuyên gia độc lập trong lĩnh vực tài chính, môi trường, bất động sản...; đồng thời, quy định giá trị pháp lý về giá đất do cơ quan thẩm định này xác định. Thứ ba, quy định cơ chế giám sát của HĐND và giám sát của dân đối với việc định giá đất và thu hồi đất.

ĐBQH Trần Văn Độ (An Giang)