Hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021

Lựa chọn những đại biểu có năng lực, uy tín 

Xem với cỡ chữ
Từ những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ này cho thấy, yêu cầu quan trọng đặt ra là cần định hướng lãnh đạo cuộc bầu cử để lựa chọn được những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, uy tín thực hiện nhiệm vụ; bố trí đại biểu đủ về số lượng gắn với chất lượng đại biểu HĐND chuyên trách, bảo đảm tính kế thừa, có kinh nghiệm, năng lực hoạt động thực tiễn, nhiệt tình, tâm huyết và không ngại va chạm.
Tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ảnh: Nguyễn Nga

Trên 80% kiến nghị cử tri được tiếp thu, chỉ đạo giải quyết

Để nắm thông tin phục vụ thẩm tra, trên cơ sở dự thảo của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chủ động thu thập tài liệu liên quan, nắm bắt tình hình cơ sở, làm việc với các ngành chuyên môn; phân công thành viên nghiên cứu và tiến hành thẩm tra bảo đảm tiến độ quy định. Quá trình thẩm tra, các Ban chủ động xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung khó, vướng mắc. Do đó, báo cáo thẩm tra ngắn gọn, chất lượng, mang tính phản biện cao, là cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu, thảo luận trước khi quyết định. Cùng với đó, chương trình kỳ họp được đổi mới, sắp xếp khoa học, giúp Chủ tọa phân bố thời lượng và nghiên cứu kỹ các nội dung sẽ điều hành; các báo cáo được trình bày tại hội trường ngắn gọn, bố trí thời gian thảo luận phù hợp, tập trung vào các vấn đề quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau và những đề xuất mới.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được quan tâm, tập trung vào những vấn đề lớn, được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm. Tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh, đã có 39 lượt đại biểu chất vấn về tiến độ của một số công trình giao thông, quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt, về giải pháp khảo nghiệm, sản xuất, chất lượng các loại giống phục vụ sản xuất nông nghiệp; vấn đề chậm tiến độ đối với một số công trình, dự án… Chủ tọa điều hành theo hướng tăng cường truy vấn, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục, kết luận rõ ràng. Do đó, hầu hết nội dung chất vấn được các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc.

Trong nhiệm kỳ, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 50 cuộc giám sát chuyên đề, ban hành 115 kiến nghị, tập trung vào những vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm. Qua theo dõi, các kiến nghị sau giám sát được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời, hiệu quả. Ngoài giám sát chuyên đề theo kế hoạch, Thường trực các Ban HĐND tỉnh luôn chủ động nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc cử tri quan tâm để tổ chức khảo sát.

Để tăng cường mối liên hệ với cử tri, địa điểm TXCT thường xuyên được thay đổi, tăng cường tiếp xúc tại các bản vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ít thông tin và TXCT chuyên đề. Qua đó, đã tổng hợp được 771 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, gửi đến UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết. Qua theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, đến nay trên 81% kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh, các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo xem xét giải quyết.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, cơ cấu nhân sự làm đại biểu HĐND chuyên trách HĐND tỉnh Lai Châu được bố trí hợp lý, so với nhiệm kỳ trước, các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, uy tín, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống được bảo đảm và cao hơn. Quá trình hoạt động, các đại biểu HĐND tỉnh nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng đã phát huy tốt vai trò, tích cực thu thập, phản ánh đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát, TXCT, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; tích cực tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Lựa chọn những đại biểu có năng lực, uy tín

Bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận, số đại biểu chuyên trách còn ít, nhất là lãnh đạo các Ban nên chưa thể hiện được vai trò nòng cốt và tạo chuyển biến sâu sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh. Nhân sự Thường trực HĐND, thành viên các Ban HĐND trong nhiệm kỳ có sự thay đổi; hoạt động phải kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ khác nên thời gian dành cho hoạt động HĐND tỉnh chưa bảo đảm. Sự ràng buộc trách nhiệm hoạt động của đại biểu chưa chặt chẽ, chưa có tiêu chí, phương thức để HĐND và cử tri đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đại biểu.

Thực tiễn hoạt động cho thấy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Cùng với đó, cần định hướng lãnh đạo bầu cử để lựa chọn được những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, uy tín thực hiện nhiệm vụ; coi trọng việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng đại biểu chuyên trách có chất lượng làm nòng cốt thúc đẩy hoạt động của HĐND tỉnh. Bố trí đại biểu đủ về số lượng gắn với chất lượng đại biểu chuyên trách, bảo đảm tính kế thừa, có kinh nghiệm, năng lực hoạt động thực tiễn, nhiệt tình, tâm huyết và không ngại va chạm.

Cùng với đó, cần quan tâm cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND, giúp đại biểu nắm bắt kịp thời các vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng – an ninh; chú trọng tập huấn nâng cao kỹ năng và các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND. Quan tâm bố trí cho cán bộ, công chức tham mưu giúp việc HĐND đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

THỦY NGUYỄN