Lễ hội đình Ngọc Hà

Ngọc Hà là một vùng đất cổ, có nghề truyền thống trồng hoa nằm trong (Thập Tam Trại) ở phía Tây kinh thành Thăng Long xưa. Đình Ngọc Hà được xây dựng từ đầu triều Lý,có lối kiến trúc Đình làng Việt Nam "Nộ công, Ngoại Quốc" ra đời và phát triển cùng làng xã. Đình thờ Huyền Thiên Hắc Đế - một nhân vật truyền thuyết đã âm phù vua nhà Lý đánh thắng giặc ngoại xâm. Hội làng Ngọc Hà được tổ chức vào ngày 19 tháng Giêng hàng năm.