Mục tiêu của chính sách có được bảo đảm?
06:23 13/02/2022
Đây là câu hỏi được Thường trực Ủy ban Pháp luật đặt ra tại cuộc họp mở rộng lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ khi cho ý kiến liên quan đến việc xác định tính mới của giống cây trồng. Bởi, dù Chính phủ đề xuất bổ sung điều kiện để được công nhận giống cây trồng nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, nhưng điều kiện bổ sung này không tương thích với công ước quốc tế Việt Nam tham gia, có thể gây xung đột trong quá trình áp dụng pháp luật.
Chủ động đón đầu và tiên liệu các quan hệ xã hội mới
05:40 06/11/2021
Tại Hội thảo “Hoạt động lập pháp của Quốc hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh những cơ hội mở ra cho việc phát triển kinh tế - xã hội, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra thách thức lớn đối với hoạt động lập pháp. Thách thức này đã và đang hiện hữu hàng ngày, đòi hỏi hoạt động lập pháp của Quốc hội phải chủ động hơn nữa, tích cực đi trước, đón đầu và tiên liệu các quan hệ xã hội mới.
Đổi mới tư duy, hành động về hoạt động lập pháp
04:58 06/11/2021
Với tinh thần đổi mới của Quốc hội Khóa XV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đã định hướng xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở định hướng chiến lược dài hạn 5 năm, Quốc hội sẽ chủ động hơn, vào cuộc từ sớm, từ xa, phối hợp chặt giữa các cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Đây là một sự đổi mới từ tư duy đến hành động của Quốc hội Khóa XV về hoạt động lập pháp.
Chất lượng dự án luật và vai trò của Bộ trưởng
18:53 16/08/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi 10 Bộ trưởng về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid -19 diễn biến phức tạp. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, bổ sung trong Đề nghị xây dựng luật sửa đổi các luật trước ngày 22.8.2021, Bộ Tư pháp trình Chính phủ trước ngày 30.8.2021 để trình Quốc hội Khóa XV tại Kỳ họp thứ Hai (dự kiến tháng 10.2021) cho ý kiến về dự án các dự án luật này.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền
06:01 11/08/2021
Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng một lần nữa khẳng định, “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị…”. Là cơ quan lập pháp, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà trước hết thể hiện ở vai trò lập pháp, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động của Nhà nước và xã hội.
Sớm trình Quốc hội sửa Luật Đất đai
18:24 22/07/2021
Luật Đất đai đối với đời sống xã hội là cần thiết phải sửa đổi để giải quyết những bất cập trong quản lý đất đai, trong việc đảm bảo quyền trong việc sử dụng đất đai của công dân. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) cho rằng, cần thống nhất phương án thông qua tại ba kỳ họp. Song cần phải đưa dự án này vào kỳ họp cuối của năm 2021, để tiến độ hoàn thành dự án luật vào năm 2022
Góp phần xác lập đường lối chính trị đúng đắn và sáng tạo
05:19 07/06/2021
Thực tiễn xác nhận, chỉ có xuất phát từ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức tốt thực tiễn, kịp thời và thường xuyên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn cách mạng là con đường duy nhất đúng để phát triển và bảo vệ lý luận cách mạng và tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng tiến lên. Đó chính là mục đích, con đường, môi trường, là bước đi, thước đo hiệu quả, là thách thức, vận hội phát triển và là "chân trời sáng tạo" của công tác lý luận hiện nay nhằm xây dựng và phát triển nền tảng tư tưởng chính trị dẫn dắt sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đi tới tương lai; đồng thời, xác nhận thái độ, bản lĩnh, năng lực và đạo lý của chúng ta đối với học thuyết Mácxít.