Lạng Sơn: Đề xuất xây dựng cơ chế thu hút đầu tư cho giáo dục 

Xem với cỡ chữ

Khảo sát tình hình thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2016 - 2021 tại một số đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Quan, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đề nghị 2 đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; huy động các nguồn lực xã hội hóa giáo dục; quản lý, sử dụng các nguồn lực đúng quy trình, hiệu quả; thực hiện niêm yết công khai theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT; thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận, tự nguyện theo đúng quy định, đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách để thu hút đầu tư cho giáo dục… nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh.

PHƯƠNG MINH