Nhịp cầu

Lan tỏa tình yêu dân ca ví, giặm 

Xem với cỡ chữ

Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 93) trên địa bàn được đánh giá là quyết sách quan trọng, đột phá, thiết thực và hữu ích nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh hiện nay.

Theo báo cáo tại buổi làm việc mới đây của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung này: Hiện nay, Hà Tĩnh đã có 1 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và 17 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Năm 2020, Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho 2 cá nhân và danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho 8 cá nhân… Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị phi vật thể về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trên địa bàn, hiện nay đã có 165 câu lạc bộ (CLB) được thành lập. Tuy còn những khó khăn nhất định song hoạt động của các CLB đã có sự lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ kinh phí bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa tại Nghị quyết số 93 của HĐND tỉnh, tổng kinh phí bố trí từ ngân sách tỉnh là gần 6 tỷ đồng cho công tác phục dựng, quảng bá, số hóa Di sản văn hóa Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ và hỗ trợ kinh phí thành lập mới, duy trì hoạt động các CLB Dân ca Ví, Giặm. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ kinh phí hàng năm từ ngân sách huyện, xã và nguồn xã hội hóa đã góp phần duy trì, bảo tồn các di sản văn hóa, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư và thế hệ trẻ trong trường học về tình yêu với các làn điệu Dân ca Ví, Giặm.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, tạo sự lan tỏa tình yêu với các làn điệu Dân ca Ví, Giặm, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh, Đoàn giám sát nhấn mạnh việc đẩy mạnh sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa; thu hút nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực di sản văn hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đưa các CLB Ca trù, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường học nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử, truyền thống văn hóa của quê hương để chủ động, tự giác tìm hiểu, trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống. Quan tâm thành lập các CLB Ca trù, câu lạc bộ Trò kiều. Đặc biệt, bảo tồn 2 di sản Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ; sớm hoàn thiện đề án quy hoạch Làng văn hóa du lịch Trường Lưu, Trung tâm di sản văn hóa Trường Lưu…

Bên cạnh đó, cần ra soát phục dựng không gian diễn xướng gắn với du lịch, xây dựng bảo tàng tỉnh; quan tâm khôi phục, tôn tạo các di tích văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững theo chiều sâu...

THÀNH LÊ