Lâm Đồng: Phấn đấu đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025 

Xem với cỡ chữ

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh, các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7% - 8%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 khoảng 120 - 125 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 8% - 9%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hàng năm chiếm khoảng 35% - 36% GRDP; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm khoảng 14% - 15%, đến năm 2025 đạt khoảng 1.610 triệu USD. Lượng khách du lịch qua đăng ký lưu trú tăng bình quân 9%/năm; trong đó, khách quốc tế chiếm từ 12% - 13%. Lâm Đồng đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025. Đến năm 2025, có ít nhất 95% rác thải đô thị được thu gom và xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỷ lệ hộ dân vùng đô thị sử dụng nước sạch đạt 80% trở lên; tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%. Duy trì tỷ lệ độ che phủ của rừng trên 55%.

NGUYỄN HOÀN