Lai Châu: Xem xét thứ tự ưu tiên, tính cấp bách các dự án khởi công mới 

Xem với cỡ chữ

Thẩm tra dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước dự kiến khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025,  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị xem xét thứ tự ưu tiên, tính cấp bách, bố trí dự án khởi công mới phù hợp với từng năm, bảo đảm nguyên tắc dành đủ vốn hợp lý phân bổ vốn cho các dự án đang thực hiện... Đối với dự thảo nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13.12.2020 của HĐND tỉnh, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chính sách và một số nhiệm vụ phát sinh năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021: Ban đề nghị làm rõ tiến độ của dự án đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, đăng ký giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai...

HOÀNG HÀ