Tin tưởng và kỳ vọng 

Xem với cỡ chữ
Đại hội XIII của Đảng khai mạc sáng qua với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Đồng thuận và đánh giá rất cao chủ đề của Đại hội, trao đổi với báo chí, các đại biểu cũng tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách tạo đột phá cho đất nước.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương Huỳnh Tấn Việt:
Bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương trí tuệ, ngang tầm nhiệm vụ

Báo cáo được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày đã bao quát toàn bộ các vấn đề trong nước vừa qua và định hướng những nét lớn cho đất nước trong thời kỳ sắp tới, trong đó có 3 đột phá chiến lược. Đây là 3 vấn đề rất cần cho đất nước chúng ta trong thời kỳ tới. Nếu chúng ta làm tốt thì triển vọng của đất nước trong 5 năm tới, thời gian tới sẽ diễn ra tốt đẹp đúng với mong muốn.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu bật những kết quả khá toàn diện trên từng nội dung, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm đã được triển khai thực hiện từ những năm trước, thì nhiệm kỳ qua đã chuyển biến rõ nét, có tính đột phá. Tôi rất kỳ vọng vào quyết sách của Đại hội lần này để tạo ra những bước đột phá của đất nước trong thời gian tới. Với công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tôi hy vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ chọn lựa được Ban Chấp hành Trung ương trí tuệ và Ban Chấp hành Trung ương sẽ giới thiệu, bầu chọn được Bộ Chính trị và Ban Bí thư ngang tầm nhiệm vụ, bởi đây sẽ là những người hoạch định đường lối, dẫn dắt đất nước phát triển. 

 Nhiệm kỳ Khóa XII, lần đầu tiên, Trung ương đã nhận diện và chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm căn cứ để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp tự soi, tự sửa, đồng thời để cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái trong bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị…

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” được Đảng ta chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng và quyết liệt, với tinh thần không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được điều tra, khởi tố, truy tố và xử lý công khai, đúng quy định của pháp luật. Việc kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bất kể lĩnh vực nào, dù người đó là ai, đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước. 

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ:
Muốn bứt phá phải nói đến yếu tố con người

Đại hội XIII của Đảng là đại hội của đổi mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Trong đó, mong muốn của cán bộ, đảng viên và người dân là làm sao kinh tế đất nước phát triển, với một sự biến đổi về chất và vươn lên tầm khu vực. Trong công tác nhân sự, người dân mong muốn bầu ra Ban Chấp hành Trung ương là những người có đức, có tài, có uy tín và năng lực thực hiện, để lãnh đạo những công việc của Đảng và đất nước.

Muốn bứt phá phải nói đến yếu tố con người. Trước hết là bộ máy lãnh đạo của Đảng và nguồn nhân lực của đất nước, đó là những người thực hiện công cuộc đổi mới. Khát vọng vươn lên của dân tộc đã có hàng nghìn năm. Ở thời điểm này, chúng ta vừa có khát vọng, vừa có một thực tiễn rất sinh động, thuyết phục để đưa đất nước đi lên. Khát vọng, ý chí vươn lên và cả khả năng để thực hiện khát vọng đó - hiện nay, những điều kiện đó có thể nói là vừa cần và vừa đủ để chúng ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước.

Trong báo cáo do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày trước Đại hội có nhắc đến hai chữ “vị thế”. Hiện nay, uy tín của chúng ta không phải do chúng ta nói, mà do quốc tế đánh giá. Như năm 2020 vừa qua, quốc tế đánh giá mô hình phát triển của Việt Nam rất đáng ghi nhận. Cách chúng ta tổ chức xã hội là khoa học, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chỉ số niềm tin của chúng ta được xếp vào mức rất cao. Chẳng hạn như việc giãn cách xã hội, ở nhiều nước dù lãnh đạo mong muốn, nhưng để người dân làm điều đó không phải dễ. Nhưng ở nước ta, người dân làm điều này rất tự giác. Đường lối của Đảng là rất chính xác, nhưng phải qua hành động cách mạng của toàn dân thì mới đạt được kết quả.

Công cuộc đổi mới của chúng ta qua 35 năm đã đạt được những thành quả rất rõ ràng và những bài học giá trị. Từ những thành quả và bài học đó giúp chúng ta đi tiếp, trong nhiệm kỳ 5 năm tới có thể bằng 2 - 3 nhiệm kỳ trước đây. Thể hiện như vậy vừa để nói về tốc độ, số lượng, nhưng quan trọng hơn hết là chất lượng tăng trưởng của đất nước trên tất cả lĩnh vực, ngay cả lĩnh vực văn hóa. Sau khi chúng ta phát triển kinh tế qua một thời kỳ thì bây giờ mọi người chú ý nhiều hơn đến văn hóa, đến con người. Nếu kinh tế tăng trưởng mà không quan tâm đến văn hóa và con người thì đôi khi sự tăng trưởng kinh tế không thực sự có nhiều ý nghĩa. Đời sống vật chất phải luôn hài hòa với đời sống văn hóa, tinh thần. Điều này, tôi thấy trong quá trình chuẩn bị các dự thảo văn kiện của Đại hội XIII của Đảng đã được các cấp của Đảng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân đặc biệt quan tâm.

Mục tiêu, chỉ tiêu của một đại hội là 5 năm nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn vào 5 năm tới thì đó là tầm nhìn ngắn. Giống như đi đường, chúng ta phải nhìn rất xa, để phán đoán, dự báo được thuận lợi, thời cơ và lường trước những khó khăn, thách thức, nhằm định hướng công việc của mình. Con đường của chúng ta từ nay cho đến khi kỷ niệm 100 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, chắc chắn chúng ta sẽ vươn lên, như dự thảo văn kiện đã đặt ra. Xác định các mục tiêu trong ngắn hạn, cả trung hạn và dài hạn để chúng ta chuẩn bị tất cả nguồn lực, tâm thế và đặc biệt là chuẩn bị lực lượng nhân lực cho đất nước.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng:
Tâm thế và cách nhìn mới trong xây dựng, bảo vệ đất nước

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, trong đó có Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung triển khai, cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi, rất toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Một trong những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta là đổi mới, trong đó có mặt trận hàng đầu là nông nghiệp. Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng thì không thể có được thành quả như hiện nay. Nhiệm kỳ qua, những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã giúp phát triển nông nghiệp và dịch vụ, đưa tới những thành tựu như ngày nay. 

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam gửi tới Đại hội XIII của Đảng sự tin tưởng tuyệt đối. Tư tưởng của Bác Hồ là lấy công nông là gốc, là người làm chủ đất nước này, coi đó là sứ mệnh đã được đề ra theo đường lối chiến lược trong Cương lĩnh chính trị của Đảng.  

Hội viên nông dân cả nước rất tin Đại hội XIII sẽ thành công tốt đẹp, mang tính toàn diện, chiến lược trên tất cả lĩnh vực với một tâm thế, cách nhìn mới trong xây dựng, bảo vệ đất nước. Cụ thể trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác với các nước có cùng trình độ, năng lực; từ đó tăng cường hợp tác với nhau thông qua các tổ chức nông dân quốc tế để nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng thị trường, vươn ra thế giới.

Toàn thể hội viên nông dân mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng ta tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo để đưa dân tộc phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc như Bác Hồ từng mong muốn. Để thực hiện điều đó, cả dân tộc cần đoàn kết để tạo nên sức mạnh tổng hợp, mà chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam mới có vai trò lãnh đạo, thực hiện được sứ mệnh này.

Nguyễn Bình ghi