Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (28.8.1945 – 28.8.2020)

Phát huy tính chuyên nghiệp, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

Xem với cỡ chữ
75 năm trước, ngày 28.8.1945 đã trở thành một mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, đó là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới; đồng thời, công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm 10 bộ, ngành. Trong đó, có Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, ngày 28.8 hàng năm trở thành Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước.

Cơ quan tham mưu, giúp việc có trách nhiệm, trí tuệ

Cùng với sự hình thành và phát triển của hệ thống văn phòng cơ quan hành chính cả nước, Văn phòng cơ quan hành chính tỉnh Yên Bái, nay là Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được thành lập ngay sau khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi ở Yên Bái, sau sự ra đời của Ủy ban hành chính cách mạng lâm thời tỉnh ngày 22.8.1945.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh với các cán bộ nữ thuộc khối văn phòng tỉnh

Phát huy truyền thống vẻ vang của Văn phòng Cơ quan hành chính nhà nước được tạo dựng, vun đắp bởi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ, những năm qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái đã có bước trưởng thành vượt bậc, trách nhiệm, tận tụy, cống hiến hết sức lực và trí tuệ để làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc, đề xuất kịp thời những giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. Nhất là tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đạo đức công vụ và đổi mới tác phong, lề lối làm việc; thực hiện công khai, minh bạch nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với mô hình đô thị thông minh, từng bước xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục phát huy truyền thống, sáng tạo

Bước sang thời kỳ mới, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vừa tạo ra những thời cơ, thuận lợi cơ bản, nhưng cũng tạo ra nhiều khó khăn, thách thức mới mà nước ta nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng phải đối mặt. Đặc biệt, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cùng với những tác động của biến đổi khí hậu và những thách thức về an ninh phi truyền thống, dẫn đến hiện đại hóa nền hành chính, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu của cơ quan hành chính nhà nước nói chung và văn phòng cơ quan hành chính nhà nước nói riêng.

Bối cảnh đó đòi hỏi toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ cho Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, quyết tâm đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Để làm được điều đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Yên Bái cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Văn phòng phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, phục vụ khoa học, chuyên nghiệp, tin cậy cho Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương. Chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn trong từng thời kỳ; thực hiện vai trò nòng cốt trong xu thế hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với mô hình đô thị thông minh, xây dựng nền kinh tế số và xã hội số hiện nay.

Thứ hai, làm tốt vai trò cầu nối giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan trong hệ thống chính trị, với người dân và doanh nghiệp; phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, các nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, lĩnh vực, địa phương; nắm bắt, tham mưu xử lý thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ hiệu quả quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND và điều phối hoạt động các cơ quan hành chính trực thuộc bảo đảm năng động, nhịp nhàng, hiệu quả.

Thứ ba, tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Văn phòng, nhất là các hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác tham mưu tổng hợp, kế hoạch, hậu cần; áp dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, điều hành cũng như các công nghệ số để công tác chuyển, nhận văn bản, trao đổi thông tin được nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Thứ tư, tiếp tục củng cố hoàn thiện về tổ chức, nâng cao chất lượng về mọi mặt, thường xuyên đổi mới phong cách, thái độ và lề lối, tác phong làm việc của cơ quan Văn phòng. Đặc biệt, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, cách làm hay, nghiên cứu, xây dựng và tiến hành tối ưu hóa các quá trình, quy trình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, phân tích, đánh giá, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội để làm tốt công tác tham mưu tổng hợp cho HĐND, UBND ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng Cơ quan hành chính nhà nước, tôi mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, kế thừa những thành tích quý báu đã đạt được, đẩy mạnh thi đua yêu nước, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đưa công tác văn phòng phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Yên Bái.

ĐỖ ĐỨC DUY - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái