Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Khóa VIII HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế