Hoạt động của HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng để UBND tỉnh tổ chức thực hiện, góp phần phát huy nội lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; triển khai hiệu quả các chương trình giám sát với trên 70% kiến nghị được giải quyết đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) được tổ chức nghiêm túc, có nhiều cải tiến về cách thức và nội dung theo hướng dành nhiều thời gian để cử tri đóng góp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng.

Ban hành các nghị quyết sát thực tiễn

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tiếp tục có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân, HĐND tỉnh đã chú trọng lựa chọn những lĩnh vực cần có cơ chế, chính sách; những nội dung khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng nguồn lực của địa phương để ban hành nghị quyết. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng nghị quyết, HĐND tỉnh đã chú trọng lấy ý kiến đóng góp từ các đối tượng chịu tác động và đại diện các ngành, đơn vị, địa phương. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, nắm bắt nội dung cốt yếu của nghị quyết ngay từ bước soạn thảo phục vụ công tác thẩm tra. Theo đó, các báo cáo thẩm tra thường có tính phản biện cao, được đại biểu HĐND đồng tình, ghi nhận, làm cơ sở cho việc thảo luận và thông qua nghị quyết.

Qua 22 kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 312 nghị quyết. Trong đó, có 116 nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách. Các nghị quyết được thông qua đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được cử tri, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, như: Nghị quyết về phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh…

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm, trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết để kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề

Cùng với việc kịp thời ban hành các nghị quyết, HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 70 đoàn giám sát. Trong đó, lựa chọn những vấn đề nóng, có nhiều tác động, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội để tập trung giám sát chuyên sâu. Đến nay, đã có 1.117 kiến nghị đối với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương. Trong đó, 793 kiến nghị đã giải quyết xong, chiếm 71%, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Không chỉ làm tốt chức năng giám sát, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực nắm bắt thông tin, thường xuyên tổ chức các cuộc TXCT để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Hoạt động TXCT được tổ chức nghiêm túc, có nhiều cải tiến về cách thức và nội dung theo hướng dành nhiều thời gian để cử tri đóng góp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng. Qua tiếp xúc đã ghi nhận 702 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, chuyển UBND tỉnh chỉ đạo xem xét giải quyết. Từ đó, góp phần hạn chế đơn thư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm, nhiệm kỳ này, các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với Nhà nước; nhiều kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện một số hoạt động của HĐND các cấp trong thực tiễn còn có những vướng mắc, bất cập nhất định; nhận thức về vai trò vị trí, chức năng nhiệm vụ của cơ quan dân cử và người đại biểu dân cử có lúc, có nơi còn hạn chế; công tác kiểm tra đơn vị thực hiện các kết luận của đoàn giám sát chưa được thường xuyên. Việc tổ chức TXCT nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề chưa được nhiều…

Bước vào nhiệm kỳ mới, để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, các đại biểu cần chủ động nghiên cứu, cập nhật tình hình kinh tế - xã hội để thông tin tới cử tri và Nhân dân. Đặc biệt, mỗi đại biểu phải dành nhiều thời gian cho công tác TXCT, sắp xếp thời gian đi thực tế nắm tình hình địa phương, nhất là địa bàn mình ứng cử. Cần tăng cường các cuộc tiếp xúc theo chuyên đề, nhóm vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Từ đó, phân tích, làm rõ những mặt còn hạn chế; kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục góp sức cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh.

Trần Tâm