Thanh tra Bộ Tài Chính chỉ rõ vi phạm của một đơn vị khi bán bảo hiểm qua ngân hàng và M.Credit

- Thứ Tư, 12/07/2023, 07:30 - Chia sẻ

Vừa qua, Bộ Tài chính có kết luận về việc thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nội dung liên quan tại Công ty bảo hiểm nhân thọ.

Năm 2021 tiếp nhận 595 khiếu nại về hợp đồng bảo hiểm phát hành qua kênh bancass

Theo đó, công ty bảo hiểm nhân thọ này được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 74/GP/KDBH ngày 21.7.2016 của Bộ Tài chính, có lĩnh vực hoạt động là kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh tái bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quản lý quỹ và đầu tư vốn tại Việt Nam.

Năm 2021, Công ty triển khai bán bảo hiểm thông qua 2 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bancass) bao gồm một Ngân hàng và Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (hay Công ty tài chính M.Credit).

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và số liệu báo cáo của Công ty, tổng doanh thu phí bảo hiểm qua kênh bancass đạt 4.466,52 tỷ đồng, tương ứng 78% tổng doanh thu phí, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới qua kênh bancass đạt 2.820,910 tỷ đồng, tương ứng 74% tổng doanh thu phí khai thác mới.

Năm 2021, Công ty phát hành mới 66.757 hợp đồng bảo hiểm qua kênh bancass, trong đó 3.946 hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ trong thời gian cân nhắc (tương ứng với tỷ lệ 5,91% ), tình hình hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau thời gian cân nhắc (năm thứ nhất) của các hợp đồng bảo hiểm phát hành qua kênh bancass là 32,4%.

Năm 2021, Công ty tiếp nhận 595 khiếu nại về hợp đồng bảo hiểm phát hành qua kênh bancass thông qua 2 nguồn chính là từ đường dây nóng (hotline 57,48%) và các phòng ban trong Công ty (29,4%). Qua công tác điều tra, xử lý thông tin khiếu nại từ khách hàng, Công ty đã phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm đối với các đại lý bảo hiểm cá nhân theo các Quy trình kiểm tra, kiểm soát, xử lý đại lý và quy định của Công ty.

Hàng chục trường hợp đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo hiểm.

Thanh tra xác định, quy trình quản lý, đánh giá lực lượng bán hàng kênh bancass chưa có chốt kiểm soát giám sát lại các đầu mục công việc cấp quản lý cần thực hiện, cơ chế giám sát báo cáo chưa được quy định cụ thể, chưa xây dựng các tiêu chí mang tính định lượng liên quan đến công tác quản lý chất lượng nhằm đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cấp quản lý.

Công ty đã nhận diện được các vấn đề tồn và vào cuối năm 2021 đã ban hành văn bản mới thay thế tại Quyết định số 70/2021/QĐ-TGĐ/MBAL ngày 31.12.2021 của Tổng Giám đốc.

Quy trình tuyển dụng, đào tạo đại lý kênh bancass chưa có bước đối soát với ngân hàng về danh sách nhân viên tham gia đào tạo trước khi tổ chức đào tạo.

Qua thanh tra chọn mẫu phát hiện hàng chục trường hợp đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo hiểm.

Theo đó, có 5 đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đúng quy định của công ty về hướng dẫn khách hàng điền thông tin, kê khai hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Có 4 đại lý bảo hiểm (là đại lý bảo hiểm cá nhân, ký hợp đồng với công ty) chưa thực hiện đúng quy định về gặp mặt, giám sát khách hàng ký hồ sơ, tài liệu.

Có 2 đại lý bảo hiểm (là đại lý bảo hiểm cá nhân) chưa thực hiện đúng quy định của công ty để cho người khác sử dụng mã số đại lý của mình hoặc sử dụng mã số đại lý của người khác để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. Có 11 đại lý bảo hiểm (là đại lý bảo hiểm cá nhân) chưa bảo đảm thực hiện đúng quy định liên quan đến chất lượng tư vấn của đại lý.

Có 9 đại lý bảo hiểm (là đại lý bảo hiểm cá nhân, ký hợp đồng với công ty) chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định về sử dụng biên lai thu phí, chậm bàn giao hợp đồng bảo hiểm,...

Cũng theo kết luận thanh tra, về chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm, công ty này hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bancass là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 chưa đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật về thuế với tổng số tiền là gần 6 tỷ đồng.

Gia Hân
#