Kiên Giang mở rộng quy mô tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 

Xem với cỡ chữ
Tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND phê duyệt Đề án mở rộng quy mô tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, huyện Tân Hiệp, nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hướng tới đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, quảng bá hình ảnh về đất và người Kiên Giang.
Mở rộng quy mô tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Ảnh: Vnanet.vn

Đề án nhằm nhận diện thực trạng tổ chức Lễ hội Đền Hùng, huyện Tân Hiệp hiện nay; bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống mang bản sắc văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của địa phương. Từ đó, xây dựng chương trình kịch bản, mở rộng quy mô tổ chức phù hợp với nhu cầu của người dân, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và giá trị của di tích; đưa hoạt động Lễ hội Đền Hùng, huyện Tân Hiệp thật sự trở thành hoạt động văn hóa du lịch, quảng bá hình ảnh về đất và người Kiên Giang, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - văn hóa - xã hội.

Đề án đề xuất chi tiết kịch bản mở rộng quy mô tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, huyện Tân Hiệp. Đồng thời, đưa ra các giải pháp thực hiện: tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện cơ chế, chính sách; huy động nguồn vốn đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - hạ tầng; tuyên truyền, quảng bá, hợp tác và liên kết phát triển; khai thác các trò chơi, trò diễn, văn hóa nghệ thuật truyền thống kết hợp các hoạt động văn hóa mới, hình thành tập quán mới làm phong phú nội dung; phương án tổ chức, điều phối hoạt động lễ hội...

Ng. Phương