TP. Hồ Chí Minh - Bài 9:

Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh vi phạm thế nào?

- Thứ Tư, 16/08/2023, 09:55 - Chia sẻ

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót, sai phạm trong công tác nhân sự, tài chính kế toán tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh vừa có kết luận thanh tra số 2551/KL-SKHCN ngày 30.6.2023 về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP. Hồ Chí Minh.

Thiếu sót trong công tác nhân sự, chi trả lương

Hàng loạt sai sót tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh -0
Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm là đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương.

Theo kết luận thanh tra, năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác (kế toán, mua sắm công) là chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm có ban hành quy định đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động. Đối với người lao động, Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm ban hành tiêu chí đánh giá riêng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đơn vị này chưa thực hiện đầy đủ các bước.

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm không thực hiện giới thiệu viên chức chưa là đảng viên để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN nơi cư trú thực hiện giám sát; Không lấy ý kiến cấp ủy đảng cùng cấp đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Không ban hành thông báo kết quả đánh giá xếp loại viên chức, người lao động mà chỉ có bảng tổng hợp kết quả; Ban Giám đốc không thực hiện việc đánh giá, xếp loại các phòng thuộc Trung tâm…

Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm thực hiện đánh giá, phân loại theo Nghị quyết 03 nhưng không chi thu nhập tăng thêm cho viên chức mà sử dụng nguồn chi Nghị quyết 03 bổ sung vào nguồn cải cách tiền lương để cân đối chi trả theo quy chế trả lương thưởng. Điều này chưa đúng với mục đích và yêu cầu của Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19.10.2018 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn…

Về công tác quy hoạch nhân sự cũng còn nhiều thiếu sót như quy hoạch nhân sự chưa là viên chức: Phòng Phân tích môi trường (1 trường hợp), Phòng Hành chính Quản trị (2 trường hợp), Phòng Phân tích Sắc ký 5 trường hợp; Phòng Công nghiệp tài nguyên (2 trường hợp), Phòng Vi sinh (1 trường hợp), Phòng Kỹ thuật Thiết bị (1), Phòng Hóa dược (1)….

Lĩnh vực tài chính, kế toán vướng hàng loạt vi phạm

Hàng loạt sai sót tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh -0
Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm tại số 2 đường Nguyễn Văn Thủ, Quận 1. Ảnh: Quang Phương.

Kết quả kiểm tra, xác minh về chấp hành các quy định quản lý thu chi tài chính cho thấy cơ cấu nguồn thu của Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm trong năm 2021 thể hiện: Thu chi nguồn từ ngân sách Nhà nước được Sở KH-CN giao thực dự toán thực hiện nhiệm vụ KH-CN hơn 4,1 tỷ đồng (được phê duyệt 3 nhiệm vụ).

Đối với vấn đề trên, Công tác kế toán còn sai sót kế toán hạch toán chưa đúng tên loại tài khoản 461 (thu hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp) theo hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10.10.2017 của Bộ Tài chính.

Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, thu tiền lãi ngân hàng và thu khác năm 2021 là hơn 69 tỷ đồng. Cụ thể: thu từ hoạt động dịch vụ KH-CN là hơn 64 tỷ đồng; Thu lãi tiền gửi ngân hàng hơn 4,1 tỷ đồng là khoản tiền lãi phát sinh trong năm 2021 từ 20 tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và không có kỳ hạn…

Về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tiền lương, tiền thưởng có nhiều sai sót. Trong năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm áp dụng quy chế tiền lương, tiền thưởng của năm 2020 chưa xây dựng và ban hành quy chế năm 2021; Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tiền lương, tiền thưởng chưa xác định rõ các nguồn thu của Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm.

Cách tính tiền lương theo vị trí công việc, tiền lương năng lực, tiền lương theo kết quả, hiệu quả và xác lập quỹ tiền lương kết quả, hiệu quả tháng tại Chương II còn một số nội dung khó hiểu; Khoản 3.10 Điều 3 và Điều 9 của quy chế áp dụng Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngàu 10.10.2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5.2.2010 của Chính phủ đã hết hiệu lực pháp luật từ ngàu 24.12.2017.

Từ những sai sót trên, Giám đốc Sở KH-CN chỉ đạo giáo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chẩn chỉnh các sai sót, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ; công tác chấp hành các quy định quản lý thu chi tài chính…

Thu nhập bình quân của viên chức, người lao động tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm thế nào?

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2021, mức thu nhập bình quân của viên chức, người lao động tại Trung tâm cao nhất là hơn 34 triệu đồng/tháng; thấp nhất là hơn 12 triệu đồng/tháng.

Cụ thể năm 2021: Phó Giám đốc, tổng thu nhập hơn 417 triệu đồng (khoảng 34,7 triệu đồng/tháng); Kế toán trưởng, tổng thu nhập hơn 261 triệu đồng (khoảng 21,8 triệu đồng/tháng); Trưởng phòng, tổng thu nhập hơn 279 triệu đồng (khoảng 23,3 triệu đồng/tháng); Nhân viên công nghệ thông tin, tổng thu nhập hơn 160 triệu đồng (khoảng 13,3 triệu đồng/tháng); Nhân viên (5 nhóm) thu nhập bình quân từ hơn 12,3-17 triệu đồng/tháng.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các đơn vị liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước. 

Quang Phương
#