Kiên Giang: Huyện Châu Thành trễ hạn 2.430 hồ sơ đo vẽ đất đai

- Thứ Sáu, 19/04/2024, 10:54 - Chia sẻ

Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian, dẫn đến trễ hạn 2.430 hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Trần Chiến Thắng đã ký Kết luận Thanh tra (KLTT) số 02/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức đối với Sở Tư pháp, Sở Công thương và UBND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang nhận định, nhìn chung Sở Tư pháp, Sở Công thương và UBND huyện Châu Thành đã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ chưa hoàn thành, tồn tại nhiều hạn chế.

Theo KLTT, Sở Tư pháp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức còn trễ hạn, những hồ sơ bị trễ hạn không ban hành văn bản xin lỗi là chưa đúng theo quy định. Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng không ban hành kiểm tra công vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Kiên Giang: Để hơn 2.430 hồ sơ đo vẽ đất trễ hạn, nhiều viên chức bị đề nghị kiểm điểm
Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định, đối với những hồ sơ bị trễ hạn, đơn vị liên quan không ban hành văn bản xin lỗi là chưa đúng theo quy định (Ảnh: Minh họa) 

Đối với Sở Công thương, có 31 hồ sơ trễ hạn giải quyết TTHC cho người dân; Sở xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính (CCHC) chưa đề ra chỉ tiêu cụ thể thực hiện cải cách TTHC, dẫn đến chưa thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, chưa thực hiện thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí trong giải quyết TTHC.

Đối với UBND huyện Châu Thành, KLTT xác định, huyện này để tồn tại, hạn chế như: không rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét loại bỏ, cắt giảm hoặc điều chỉnh các TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà đáp ứng nhu cầu thực tế là chưa đúng nghị quyết của Chính phủ. UBND huyện Châu Thành chưa kiểm tra, đánh giá và xử lý cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết kiểm tra công vụ.

Không bố trí 5 cơ quan chuyên môn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa của UBND huyện, không công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử.

UBND huyện Châu Thành đã tiếp nhận và giải quyết trễ hạn 455 hồ sơ là chưa đúng theo quyết định của UBND tỉnh ban hành. Đặc biệt, không ban hành đầy đủ văn bản xin lỗi người dân khi giải quyết hồ sơ trễ hạn là chưa đúng quy định.

Kiên Giang: Để hơn 2.430 hồ sơ đo vẽ đất trễ hạn, nhiều viên chức bị đề nghị kiểm điểm
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành để 2.430 hồ sơ đo vẽ đất trễ hạn (Ảnh: minh họa)

“Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian, dẫn đến trễ hạn 2.430 hồ sơ của cá nhân, tổ chức là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 123 Điều 17 Luật Viên chức năm 2010”, KLTT nêu rõ.

Cụ thể, từ tháng 6.2021 đến tháng 12.2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành cung cấp dịch vụ đo vẽ thửa đất và tiếp nhận 6.392 hồ sơ của cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, chỉ giải quyết 5.697 hồ sơ, còn 2.430 hồ sơ trễ hạn, 80 hồ sơ không đo vẽ được. Các hồ sơ trễ hạn trung bình 90 ngày, có hồ sơ trễ hạn cao nhất là 150 ngày. Nguyên nhân trễ hạn là do viên chức của đơn vị thực hiện chưa đảm bảo về thời gian như quy định.

Căn cứ KLTT, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (giai đoạn từ ngày 15.6.2021 đến ngày 31.12.2023) chịu trách nhiệm chung trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện cải cách, việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức dẫn đến tồn tại, hạn chế qua thanh tra.

Giao Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của huyện trong việc tham mưu cho UBND huyện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức dẫn đến tồn tại, hạn chế.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho cá nhân và tổ chức dẫn đến tồn tại, hạn chế được nêu trên.

Nguyễn Hành
#